Opis

Zapraszamy na  Wymianę kocykową – wyjątkową akcję, która umożliwi Wam sprzedaż i wymianę artykułów używanych oraz nowych. To idealna okazja, aby pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebujesz, a Ty może znajdziesz coś nowego dla siebie!

Przynieś swoje niechciane przedmioty i zalegające „przydasie” – niech znajdą swój nowy dom! Możesz wymieniać się przedmiotami z innymi uczestnikami, sprzedawać je lub po prostu podarować tym, którzy ich potrzebują.

Przyjdź na Wymianę kocykową i odkryj skarby, które odmienią Twój dom!

Bądź na bieżąco z wydrzeniem!


REGULAMIN WYMIANY KOCYKOWEJ

Postanowienia ogólne

1.     Wymiana Kocykowa odbędzie się w dniu 04.08.2024 r. w godz. 14.00-18.00, w ramach programu „Lato na Trawie”, na terenie przed Starym Maneżem, ul. Słowackiego 23 w Gdańsku.

2.     Wymiana Kocykowa, zwana dalej „Wydarzeniem” jest bezpłatną akcją mającą na celu umożliwienie sprzedaży i wymiany artykułów używanych i nowych.

3.     Akcja ma na celu promowanie zrównoważonego stylu życia, recyklingu i minimalizowania marnotrawstwa.

4.     Organizatorem Wydarzenia jest Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. C.K. Norwida 1.

5.     Organizator wyklucza z Wymiany Kocykowej wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

Udział Wystawców

6.     Warunkiem udziału w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie mailowe na adres: a.borkowska@hossabiz.pl, zawierające następujące dane:

a.     Imię i nazwisko

b.     Numer telefonu

c.      E-mail

d.     Opis rodzaju i przybliżonej ilości wystawianych przedmiotów.

7.     Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora zwrotnym mailem.

8.     Udział w Wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą sprzedać lub wymienić swoje przedmioty.

9.     Uczestnictwo jest dobrowolne i nie wymaga żadnych opłat.

10.  Liczba stanowisk jest ograniczona.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

12.  Po zakończeniu działalności stanowiska Wystawca jest zobowiązany do zabrania swoich rzeczy i posprzątania odpadów w obrębie swojego stanowiska.

13.  Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży artykułu, który według niego jest niezgodny z charakterem imprezy.

Udział Gości

14.  Wstęp gości na Wydarzenie jest bezpłatny.

15.  Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

16.  Wszystkie przedmioty umieszczone w ramach Wymiany Kocykowej muszą być w dobrym stanie i nadawać się do dalszego użytku.

17.  Wymiana przedmiotów odbywa się na zasadzie równowartości. Uczestnicy sami ustalają wartość swoich przedmiotów i warunki wymiany.

18.  Osoby przebywające na terenie Wydarzenia są zobowiązane, by stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.

19.  Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne „Lata na Trawie”. Uczestnictwo w Wymianie Kocykowej skutkuje wyrażeniem zgody przez uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

 

Zasady bezpieczeństwa

21.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Wydarzenia.

22.  Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i transakcje w ramach Wymiany Kocykowej.

23.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, uszkodzenia lub nieuczciwe praktyki uczestników.

24.  Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

25.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.

Postanowienia końcowe

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Wymiany Kocykowej w każdym czasie, informując uczestników o tych zmianach.

27.  Uczestnictwo w akcji oznacza akceptację Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

28.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Wystawców jest Organizator. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod@hossabiz.pl.

29.  Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, Organizator informuje Wystawców, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia.

Wystawcy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. W momencie usunięcia danych Wystawca traci możliwość Uczestnictwa w Wydarzeniu.