Uprzejmie prosimy Naszych Gości o zapoznanie się z regulaminami porzadkowymi Obiektu oraz Imprezy. 


STARY MANEŻ
Garnizon Kultury – Dom Kultury
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Słowackiego 23
REGULAMIN

1. Stary Maneż, Garnizon Kultury – Dom Kultury ma swoją siedzibę w Gdańsku, w budynku przy ul. Słowackiego 23.
2. Zarządcą i operatorem obiektu jest Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. C. K. Norwida 4, kod pocztowy 80-280, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06966, Regon 220520462. Do wykonywania zadań w imieniu Hossy.biz uprawnieni są Dyrektor, pracownicy obiektu oraz inne osoby, działające z upoważnienia spółki.
3. Obiekt spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.
4. W Starym Maneżu dla Użytkowników przeznaczone są: sala koncertowa, bar piwny Brew Cafe, Wine Bar, Vodka bar, szatnia, toalety i udostępnione powierzchnie komunikacji między nimi.
5. Regulamin określa zasady dla użytkowników odwiedzających obiekt i korzystających z wymienionych w pkt 5 przestrzeni.
6. Wraz z wejściem na teren obiektu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
7. W Starym Maneżu świadczone są usługi gastronomiczne, odbywają się imprezy biletowane i niebiletowane. Uczestnictwo w imprezach wymaga akceptacji regulaminu porządkowego imprez organizowanych w Starym Maneżu.
8. Z usług oferowanych w Starym Maneżu mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
9. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie Starego Maneżu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
10. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. palenia papierosów poza wyznaczoną strefą oraz zażywania środków odurzających,
b. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz żywności zakupionych poza terenem obiektu,
c. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
d. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez – scena, garderoby, zaplecze techniczne,
e. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora,
f. wprowadzania i przebywania zwierząt,
g. niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
h. używania otwartego ognia.
11. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek zakazów wymienionych w punkcie 10 powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren obiektu.
12. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji.
Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.
13. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Starego Maneżu należy niezwłocznie informować obsługę.
14. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Starego Maneżu, użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
15. Obowiązuje zakaz wynoszenia ze Starego Maneżu szkła i innych rzeczy będących własnością obiektu.
16. Rzeczy znalezione na terenie Starego Maneżu należy przekazać obsłudze.
17. Użytkownicy obiektu mogą skorzystać z szatni, Hossa.biz nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży lub torbach, akcesoriach.
18. Stary Maneż jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą zostać zastosowane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu. Zarządca gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
19. Osoby przebywające w Starym Maneżu wyrażają zgodę na wykonywanie w trakcie ich pobytu w klubie
Stary Maneż zdjęć fotograficznych dla celów dokumentacyjnych, reportażowych i sprawozdawczych z ich udziałem i jednocześnie wyrażają zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie w następujących mediach: Internet, prasa, w tym wydawnictwa prasowe nieodpłatne.
20. Użytkownik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność na scenie, antresolach, podestach, schodach prowadzących na antresolę, używając poręczy i uchwytów.
21. Dyrektorowi Starego Maneżu, pracownikom i osobom upoważnionym przez Dyrektora przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Dyrektor Starego Maneżu oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, wydawania poleceń porządkowych i związanych z bezpieczeństwem, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z usług obiektu.
22. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogólne.
23. Wszelkie prawa do nazwy i logo Stary Maneż zastrzeżone są na rzecz spółki Hossa.biz.
24. Regulamin dostępny jest:
- na stronie internetowej www.starymanez.pl
- na terenie obiektu

Zarząd Hossa.biz Sp. z o.o

Regulamin porządkowy
Imprez organizowanych w Starym Maneżu
ul. Słowackiego 23, 80-257 Gdańsk
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1. Uczestnik Imprezy – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny bilet lub zaproszenie,
przebywająca na Terenie Imprezy. 
2. Organizator Imprezy lub Organizator – Spółka Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. C. K. Norwida 4, kod pocztowy 80-280, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 220 69 66, Regon 220520462. Do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Starego Maneżu oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy.
3. Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Imprezie, w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę. 
4. Teren Imprezy – miejsce, gdzie będzie odbywała się Impreza. W niniejszym Regulaminie przez Teren Imprezy rozumie się Salę Koncertową Starego Maneżu, wraz z antresolą, w czasie trwania Imprezy. 
5. Impreza – impreza artystyczno-rozrywkowa organizowana w Starym Maneżu.

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezach organizowanych w Starym Maneżu.
2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
3. Każdy Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu na Imprezę i wejście na Teren Imprezy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Warunkiem wstępu na Imprezę jest posiadanie ważnego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek okaziciela oraz okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Wstęp na Teren Imprezy mają:
a. osoby posiadające ważny bilet lub zaproszenie,
b. w przypadkach wskazanych przez Organizatora wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet lub zaproszenie, lub osoby młodsze pod opieką osoby pełnoletniej – przy czym zarówno opiekun jak i osoba pozostająca pod jego opieką muszą posiadać ważny bilet lub zaproszenie,
c. przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację,
d. przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
3. Wstępu na teren imprezy nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w punkcie 2):
a. osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych),
b. osoby których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub budzić sprzeciw innych uczestników imprezy,
c. osoby odmawiające poddania się kontroli, o której mowa w § 4 ust. 2 a Regulaminu,
d. osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wejścia na imprezy masowe, prowadzonego przez
Komendanta Głównego Policji,
e. osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.).
4. Na terenie Starego Maneżu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy,
b. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
c. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy – scena, garderoby, zaplecze techniczne,
d. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, e. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
5. Uczestnicy Imprezy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku, między innymi określone w niniejszym Regulaminie, mogą być pozbawieni prawa uczestniczenia w Imprezie, bez prawa powrotu, zwrotu należności za bilet i odszkodowania.
6. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu,
c. niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb czuwających nad bezpiecznym przebiegiem imprezy.
2. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.
3. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator gwarantuje, że:
a. obiekt, w którym odbywa się impreza spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi,
b. zatrudnia wyszkolone służby porządkowe czuwające nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników Imprezy,
c. oznakował w widoczny sposób pracowników służb porządkowych i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy,
d. wyznaczył drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.
2. Organizator i powołane przez niego służby porządkowe mają prawo do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie i żądania potwierdzenia tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do natychmiastowego opuszczenia Imprezy,
b. kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, wierzchniej odzieży itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wskazane w § 2 ust. 4 a i b Regulaminu,
c. monitorowania i rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, archiwizacji zarejestrowanych materiałów, które mogą być użyte jako dowód w sprawie,
d. utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów,
e. utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych,
f. dokonania zmian w szczegółowym programie imprez organizowanych w obiekcie.
3. Organizator zwróci niezwłocznie kwoty za zakupione bilety w przypadku odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu (niezaakceptowanego przez Uczestnika).
4. Organizator informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z długotrwałego przebywania uczestnika imprezy w strefie działania aparatury nagłośnieniowej dużej mocy, która może spowodować uszkodzenie słuchu, oraz w zasięgu zainstalowanych w obiekcie świateł stroboskopowych lub laserowych.

V. SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Bilety na imprezy sprzedawane są przez wskazane na stronie internetowej Organizatora bileterie lub w punkcie sprzedaży w recepcji Hotelu Smart, Gdańsk, ul. Słowackiego 3.
2. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.

VI. REKLAMACJE
1. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
2. Reklamacja winna zawierać dokładny opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
3. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
4. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni roboczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogólne.
2. Wszelkie prawa do nazwy i logo „Stary Maneż” zastrzeżone są na rzecz Organizatora. Status sponsora oraz patrona medialnego Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Regulamin dostępny jest:
- na stronie internetowej www.starymanez.pl
- na terenie Stary Maneżu
- na stronach bileterii sprzedających bilety na Imprezy w Starym Maneżu

Zarząd Hossa.biz Sp. z o.o